Oikeudellinen huomautus

Teollis- ja tekijänoikeudet

 

Sivuston pääsy- ja käyttöoikeudet

Sivuston sisältö on maksutonta ellei toisin mainita. Yleisenä periaatteena on, että käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä käyttääkseen sivuston palveluita. Kuitenkin jotkut palvelut saattavat poikkeuksena edellyttää käyttäjien rekisteröitymistä.

Käyttäjä takaa, että hänen rekisteröitymisen yhteydessä antamansa tiedot ovat virheettömiä ja aitoja ja lupaa päivittää tiedot niiden muuttuessa. Ainoastaan käyttäjä on vastuussa antamistaan mahdollisista epätarkoista, virheellisistä tai vääristä tiedoista sekä niistä aiheutuvista vahingoista TURESPAÑAlle tai kolmansille osapuolille.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivuston sisältöä ja palveluita näitä yleisiä ehtoja sekä mahdollisia palveluiden omia erityisehtoja noudattaen, lainsäädännön mukaisesti sekä moraalinormeja, hyvää käytäntöä ja oikeusjärjestyksen periaatteita kunnioittaen.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan TURESPAÑAn ja kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia ja näin ollen pidättäytyy jäljentämästä, kopioimasta, jakamasta, välittämästä julkisesti tai muulla tavalla, muokkaamasta ja muuttamasta sisältöjä paitsi jos käyttäjällä on oikeuksien haltijan nimenomainen lupa tai jos toiminta on oikeudellisesti sallittua.

Käyttäjä ei saa hyödyntää sivustolta saamiaan tietoja sähköisessä viestinnässä, mainonnassa, markkinoinnissa eikä kaupallisissa toimissa ilman asianosaisten ennakkohyväksyntää.

Alaikäiset saavat käyttää palveluita ainoastaan vanhempiensa, huoltajansa tai laillisen edustajansa luvalla, joiden katsotaan olevan vastuussa kaikista heidän huollettavanaan olevien alaikäisten toimista. Aikuisilla on täysi vastuu siitä, mitä sisältöjä ja palveluita he antavat heidän huollettavanaan olevien alaikäisten käyttää. Koska alaikäisillä on Internetin kautta pääsy heille sopimattomiin sisältöihin, käyttäjille ilmoitetaan, että on olemassa keinoja, kuten sisältöjä suodattavia ja tunnistavia ohjelmistoja, joilla voi rajoittaa sisältöjen saatavuutta, ja vaikka nämä eivät ole täysin varma ratkaisu, niistä on kuitenkin suurta apua sisällön valvonnassa ja sisältöjen saatavuuden rajoittamisessa.

 

Käyttäjän TURESPAÑAlle myöntämät oikeudet

Ladatessaan tai julkaistessaan sivustolla xxxxxxxxxx tiedostoja, multimedia- tai muita sisältöjä käyttäjä myöntää TURESPAÑAlle seuraavat oikeudet:

• Maailmanlaajuinen, ei-yksinomainen, tekijänpalkkioista vapautettu, siirrettävissä oleva (oikeudella alalisenssointiin) lupa käyttää, jäljentää, levittää, tehdä jatkotoimia, näyttää ja suorittaa näitä käyttäjän tiedostoja TURESPAÑAn toiminnan sekä tämän verkkosivuston toiminnan ja palveluiden yhteydessä, mukaan lukien sivuston (ja jatkotointen) täydellinen tai osittainen markkinointi ja jälleenjako rajoituksetta missä tahansa muodossa ja minkä tahansa viestintäkanavan kautta.

• Verkkosivuston käyttäjille maailmanlaajuinen, ei-yksinomainen ja tekijänpalkkioista vapautettu lupa käyttää, jäljentää, levittää, tehdä jatkotoimia, näyttää ja suorittaa kyseisiä tiedostoja sivuston kautta sivuston toiminnan rajojen puitteissa sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Velvollisuus käyttää sivustoa sekä sivuston palveluita ja sisältöä asianmukaisesti

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa ja palveluita noudattaen lainsäädäntöä, näitä käyttöehtoja, palveluiden mahdollisia omia ehtoja, tietoonsa saamia varoituksia, käyttömääräyksiä -ja ohjeita, moraalinormeja, yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä ja oikeusjärjestyksen periaatteita.

Näin ollen käyttäjä pidättäytyy käyttämästä mitään sivuston tarjoamia palveluita laittomiin tarkoituksiin tai laittomia vaikutuksia aiheuttaen, näiden käyttöehtojen mukaisesti, välttäen kolmansien osapuolten oikeuksien ja etujen loukkaamista sekä sellaisia käyttötapoja, jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi, kuormittaa tai estää palveluiden, tietokoneiden, asiakirjojen, tiedostojen tai minkä tahansa mihin tahansa TURESPAÑAn tai Internetin käyttäjien laitteisiin tai ohjelmistoihin tallennettujen sisältöjen normaalia käyttöä.
Erityisesti käyttäjä sitoutuu suuntaa-antavasti ja ei-tyhjentävästi pidättäytymään välittämästä eteenpäin, levittämästä tai tarjoamasta kolmansille osapuolille tietoja, sisältöä, ääni- ja kuvatiedostoja, ohjelmistoja ja yleensä ottaen mitä tahansa muuta materiaalia, joka:

• Millään tavalla väheksyisi tai loukkaisi perustuslaissa, kansainvälisissä sopimuksissa ja muussa lainsäädännössä määriteltyjä perusoikeuksia ja vapauksia.

• Johtaisi, kannustaisi tai edistäisi rikollista, panettelevaa ja herjaavaa toimintaa tai sellaista toimintaa, joka on muuten lakeja, moraalinormeja ja yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä tai oikeusjärjestyksen periaatteita loukkaavaa tai joka on sukupuoleen, rotuun, uskontoon, vakaumukseen, ikään tai olosuhteeseen perustuen syrjivää.

• On väärää, monitulkintaista, epätarkkaa, liioittelevaa, ajallisesti sopimatonta ja voisi näistä syistä johtaa asianosaisen tarkoituksen väärään tulkintaan.

• On kolmansien osapuolten teollis- tai tekijänoikeuksien suojelemaa, ja käyttäjä ei ole saanut etukäteen oikeuksien haltijoiden lupaa käyttää materiaalia toivomallaan tavalla.

• Millään tavalla heikentää TURESPAÑAn tai kolmansien osapuolten mainetta.

• Johtaa laittomaan, harhaanjohtavan, vilpilliseen tai epäreilua kilpailua aikaan saavaan mainontaan. Ominaisuuksiensa takia voisi heikentää palvelun normaalia toimintaa.

Käyttäjä sitoutuu myös käyttämään verkkosivujen tarjoamaa sisältöä, kuten seuraavia, vaikka ei niihin rajoittuen: tekstejä, valokuvia, kaavioita, kuvia, kuvakkeita, teknisiä ratkaisuja, ohjelmistoja, linkkejä sekä audiovisuaalisia tai äänisisältöjä, grafiikkaa ja lähdekoodeja (vastedes ”sisältö”) noudattaen lainsäädäntöä, näitä käyttöehtoja, palveluiden omia mahdollisia ehtoja sekä tietoonsa saamiaan varoituksia, käyttömääräyksiä ja -ohjeita, moraalinormeja, yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä ja oikeusjärjestyksen periaatteita. TURESPAÑA valvoo, että käyttäjän sivustolla julkaisemat tiedostot noudattavat näitä käyttöehtoja ja pidättää itsellään oikeuden poistaa minkä tahansa käyttäjän tiedoston Facebookin sivustolta.

 

Käyttäjien tapa käyttää verkkosivustoa

TURESPAÑAlla ei ole velvollisuutta eikä keinoja valvoa tapaa, jolla käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, tämän tarjoamia palveluita ja sisältöä. TURESPAÑA ei takaa, että käyttäjät käyttävät niitä näiden käyttöehtojen ja mahdollisten erityisten ehtojen mukaisesti noudattaen varoituksia, sivuston käyttömääräyksiä ja -ohjeita ja toimien laillisesti sekä asiallisesti ja siksi TURESPAÑA ei ole vastuussa verkkosivuston, tämän tarjoamien palveluiden tai sisällön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta käytöstä johtuvista vahingoista.

TURESPAÑA ei myöskään takaa verkkosivuston käytön tietosuojaa eikä yksityisyydensuojaa eikä varsinkaan, että kolmannet osapuolet, joille ei ole annettu lupaa sivuston käyttöön, eivät saisi haltuunsa tietoa sivustolla vierailevien käyttötavan laadusta, edellytyksistä, ominaisuuksista ja olosuhteista, eikä siksi ole vastuussa mistään luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Jos jokin näistä ehdoista todettaisiin lainvastaiseksi, virheelliseksi tai sitä ei voisi soveltaa kansallisen lainsäädännön nojalla, se mitätöitäisiin (siinä määrin ja sillä oikeudenkäyttöalueella, jossa se olisi lainvastainen, virheellinen tai soveltamiskelvoton). Loput ehdoista olisivat kuitenkin edelleen voimassa ja olisivat siten sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Kaikille tämän sivuston sivuille Copyright © 2017. ESPANJAN VALTION MATKAILUINSTITUUTTI, TURESPAÑA. Tekninen tuki. Jos sinulla on tämän palvelimen sisältöön liittyviä kysymyksiä tai huomautuksia, voit kääntyä Espanjan valtion matkailuinstituutin, TURESPAÑAn puoleen.

Puhelinnumero: + 34 913433500; faksi: + 34 913433896

Nämä käyttöehdot määräytyvät Espanjan lainsäädännön perusteella riippumatta käyttäjän oikeudellisesta ympäristöstä. Tämän sopimuksen tulkinnasta mahdollisesti aiheutuvat riidat tulee ratkaista espanjalaisissa tuomioistuimissa.

 

Tietosuojakäytäntö

Tässä lomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään Espanjan henkilötietojen suojaa koskevan orgaanisen lain 15/1999 sallimissa rajoissa, noudattaen tarkasti tässä laissa kuvattuja tarkoituksia ja sen asettamia rajoituksia sekä kunnioittaen sen takaamia oikeuksia.

Ne käyttäjät, jotka antavat henkilötietonsa, suostuvat samalla siihen, että tiedot lisätään yksinomaan Espanjan valtion matkailuinstituutin (jatkossa “Turespaña”) hallussa olevaan henkilötietokantaan. Lisäksi he suostuvat siihen, että näitä tietoja käsitellään joko koneellisesti tai muulla tavoin, jotta heidän tiedustelujaan voitaisiin käsitellä tai heille voitaisiin lähettää kaupallisia viestejä Turespañan tai matkailualalla toimivien kolmansien osapuolien tarjoamista tuotteista ja palveluista mitä tahansa viestintäkanavaa käyttäen, mukaan lukien sähköinen viestintä (sähköpostit, tekstiviestit jne.). Samalla he antavat luvan tietojen hakemiseen, säilyttämiseen ja niiden käyttöön markkinointitutkimuksissa, joiden tarkoituksena on mukauttaa tarjoukset ja tiedotteet heidän henkilökohtaiseen profiiliinsa sopivaksi.

Tietojenkeruulomakkeessa ilmoitetaan, onko kysyttyjen tietojen antaminen vapaaehtoista vai pakollista. Jos käyttäjä ei anna pakollisiksi luokiteltuja tietoja, sitä palvelua, jota varten tietoja kerättiin, ei joko tarjota tai sitä ei voi käyttää.

Tiedotamme myös, että henkilötietojanne voidaan käsitellä Espanjan valtion matkailutoimistoissa edellä mainittuihin tarkoituksiin, myös silloin, kun kyseiset toimistot sijaitsevat sellaisissa maissa, joissa henkilötietojen suoja ei ole samalla tasolla kuin Espanjan lainsäädännön takaama suoja.

Luettelo Espanjan valtion matkailutoimistoista löytyy verkkosivulta www.spain.info. Tietokannasta vastaa Turespaña, jonka Y-tunnus on Q-2829013-H, rekisteröity toimipaikka on Calle Capitán Haya 41, ja postinumero 28020. Käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa antamansa luvan napsauttamalla tästä. Suostumuksensa antanut henkilö voi halutessaan käyttää oikeuksiaan tietojensa saantiin, oikaisemiseen, käsittelyn vastustamiseen tai poistamiseen ilmoittamalla kirjallisesti edellä mainittuun osoitteeseen, mitä näistä oikeuksista hän haluaa käyttää ja liittämällä viestiin kopion henkilöllisyystodistuksestaan tai vastaavasta virallisesta asiakirjasta. Lisäksi tämän verkkosivuston rekisteröityneet käyttäjät voivat milloin tahansa ilmoittaa, että eivät halua joko tietyntyyppisiä tai minkäänlaisia viestejä Turespañalta. Turespaña antaa sivuston sähköpostituslistalle ilmoittautuneille käyttäjille kaikki tarvittavat keinot, jotta he voivat halutessaan poistaa tietonsa listalta tai valita, minkä tyyppisiä viestejä he haluavat vastaanottaa.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines de analítica. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar