Auteursrecht

Intellectueel en industrieel eigendom

 

Voorwaarden voor gebruik van en toegang tot de website

De diensten die TURESPAÑA aanbiedt via de Website zijn in principe, en behalve waar anders vermeld, gratis. Voor toegang tot de aangeboden diensten op de Website is over het algemeen geen voorafgaand abonnement of registratie nodig van de Gebruikers. Dit laat onverlet dat voor bepaalde diensten wel een registratieprocedure voor de Gebruiker van kracht kan zijn.

De Gebruiker verklaart dat de verstrekte informatie bij het abonneren op die diensten waarvoor wel Registratie nodig is waar en authentiek is. De Gebruiker verplicht zich ook tot het actueel houden van deze informatie. De Gebruiker is in ieder geval de enige verantwoordelijke voor de onjuiste of onnauwkeurige gegevens en voor de schade die hij TURESPAÑA of derden berokkent door de door hem verstrekte informatie.
De Gebruiker verklaart de op de website beschikbare inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige Algemene voorwaarden en de afzonderlijke voorwaarden die kunnen zijn vastgesteld voor bepaalde diensten, alsook in overeenstemming met de wet, de heersende normen, goede gewoonten en de openbare orde.

De Gebruiker verklaart de intellectuele en industriële rechten van TURESPAÑA en/of derden te respecteren en zich daarom te onthouden van het reproduceren, kopiëren, distribueren, ter beschikking stellen of op andere wijze in het openbaar verspreiden, omzetten of wijzigen van de inhoud tenzij de toestemming van de eigenaar van de betreffende rechten is verkregen of waar dit wettelijk is toegestaan.

De Gebruiker kan de gegevens verkregen van de website niet gebruiken voor elektronische communicatie, publicaties, promoties of reclame zonder de vooraf verkregen toestemming van de betrokkene eigenaars.

Minderjarigen dienen vooraf aan het gebruik van de Diensten toestemming te vragen aan hun ouders, wettelijke vertegenwoordigers of voogden, die vervolgens verantwoordelijk zullen zijn voor alle handelingen van de betreffende minderjarigen. De volledige verantwoordelijkheid en het vaststellen van de concrete inhoud en diensten waartoe de minderjarigen toegang kunnen hebben rust bij de verantwoordelijke volwassenen. Internet maakt toegang mogelijk tot inhoud die niet geschikt kan zijn voor minderjarigen. Gebruikers hebben mechanismen tot hun beschikking, in het bijzonder filter- en blokkeerprogramma’s, die de beschikbare inhoud kunnen beperken en die, hoewel met eventuele gebreken, vooral nuttig zijn bij het controleren en beperken van materialen waartoe minderjarigen toegang kunnen hebben.

 

Rechten die de gebruiker aan TURESPAÑA toekent

Door een bestand, inhoud of multimedia op de Website xxxxxxxx te laden of publiceren, kent de gebruiker het volgende toe:

• Aan TURESPAÑA een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met recht op sublicentie) zonder royalty’s om het Gebruikersbestand te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werkzaamheden ervan uit te voeren, te tonen en uit te voeren met betrekking tot de verlening van diensten en werking van de website en van de activiteit van TURESPAÑA, met inbegrip van de promotie en herdistributie van een deel van of de gehele website (en afgeleide werkzaamheden) in ieder formaat en via ieder communicatiekanaal, zonder enige beperking.

• Aan elke gebruiker van de website een wereldwijde, niet-exclusieve licentie zonder royalty’s om toegang te krijgen tot zijn Gebruikersbestanden via de website, en om die Gebruikersbestanden te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werkzaamheden ervan uit te voeren, te tonen en uit te voeren, voor zover toegestaan door de functionaliteit van de website en in overeenstemming met onderhavige Voorwaarden.

Verplichtingen tot juist gebruik van de website, de diensten en hun inhoud

De Gebruiker verklaart de website en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, de afzonderlijke voorwaarden voor bepaalde diensten, alsook andere vermeldingen, gebruiksregels en -instructies verstrekt aan de gebruiker, de heersende normen, algemeen aanvaarde goede gewoonten en de openbare orde.

De Gebruiker zal zich derhalve onthouden van het oneigenlijk gebruik van de diensten voor doeleinden die verboden zijn onder de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, die de rechten en belangen van derden kunnen schaden of die op welke wijze dan ook het normale gebruik van diensten, computers of documenten, bestanden en soorten inhoud die zijn opgeslagen op computers van TURESPAÑA of andere gebruikers van het internet (hardware en software) kunnen verhinderen, schaden of overbelasten.
De Gebruiker verklaart in het bijzonder, zonder beperkingen, zich onder andere te onthouden van het verzenden, verspreiden of ter beschikking stellen aan derden van informatie, gegevens, inhoud, geluids- en/of afbeeldingsbestanden, software en over het algemeen ieder soort materiaal dat:

• Op enige wijze strijdig is met de fundamentele rechten en openbare vrijheden onder de grondwet, internationale verdragen en overige wetgeving, deze schendt of niet respecteert.

• Leidt of aanzet tot strafbare, denigrerende, lasterlijke handelingen of handelingen die in het algemeen strijdig zijn met de wet, de heersende normen, algemeen aanvaarde goede gewoonten en de openbare orde; of discriminerende handelingen, houdingen of overtuigingen met betrekking tot geslacht, ras, geloof, overtuigingen, leeftijd of omstandigheden of deze propageert.

• Niet waar, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of ongepast is waardoor het leidt of kan leiden tot een fout van het betreffende object of de bedoelingen of voorstellen van de berichtgever.

• Beschermd is door intellectuele of industriële rechten van derden, zonder dat de gebruiker vooraf de nodige toestemming heeft verkregen van de eigenaars van de betreffende rechten om het te gebruiken.

• Op een of andere wijze de geloofwaardigheid van TURESPAÑA of derden in diskrediet brengt.

• In voorkomend geval, ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke publiciteit, en over het algemeen oneerlijke concurrentie inhoudt. Door de aard van het materiaal moeilijkheden veroorzaakt in het normaal functioneren van de dienst.

De Gebruiker verklaart tevens de ter beschikking gestelde inhoud op de website, waaronder, zonder beperking, teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, koppelingen en andere audiovisuele of geluidsinhoud, alsook grafische ontwerpen en broncodes (hierna de “Inhoud” genoemd) te gebruiken in overeenstemming met de wet, de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, de afzonderlijke voorwaarden voor bepaalde diensten, alsook andere vermeldingen, gebruiksregels en instructies verstrekt aan de Gebruiker, de heersende normen, algemeen aanvaarde goede gewoonten en de openbare orde. TURESPAÑA ziet erop toe dat de Gebruikersbestanden gepubliceerd op de website voldoen aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden en behoudt zich het recht voor om een Gebruikersbestand te verwijderen van de website van Facebook.

 

Met betrekking tot het gebruik dat gebruikers maken van de website

TURESPAÑA kan niet het gebruik door gebruikers van de website, de betreffende diensten en inhoud controleren en is hier niet toe verplicht. TURESPAÑA garandeert niet dat Gebruikers dergelijk gebruik conform de onderhavige Gebruiksvoorwaarden uitvoeren, en, in voorkomend geval, conform de Afzonderlijke voorwaarden, andere vermeldingen, gebruiksregels en instructies die voortvloeien uit de website, noch dat gebruik rechtmatig en correct zal zijn. TURESPAÑA wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade of benadeling ongeacht de aard die als gevolg van onrechtmatig, onjuist, oneigenlijk of ondoelmatig gebruik door gebruikers van de website, de betreffende diensten en inhoud wordt veroorzaakt.

TURESPAÑA garandeert evenmin de privacy en de gebruiksveiligheid van de website, en geeft in het bijzonder geen garantie dat niet gemachtigde derden niet op de hoogte kunnen zijn van het soort, de voorwaarden, eigenschappen en omstandigheden van het gebruik dat Gebruikers maken van de website. Op grond hiervan is TURESPAÑA niet verantwoordelijk voor schade of benadeling van ongeacht welke aard die dergelijke ongemachtigde toegang kan veroorzaken.

Indien één of meerdere van deze voorwaarden illegaal, ongeldig of niet uitvoerbaar mocht zijn op grond van de wetgeving in de staat waar deze voorwaarden van toepassing zullen zijn, zullen deze worden beschouwd als niet opgenomen (in de mate en in het rechtsgebied waar dergelijke voorwaarden illegaal, ongeldig of niet uitvoerbaar worden verklaard), dit laat onverlet dat de rest van de voorwaarden volledige geldigheid zullen bewaren alsook hun bindende en dwingende karakter.

Voor alle pagina’s van deze site Copyright © 2017. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, TURESPAÑA. Technische ondersteuning. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze server kunt u contact opnemen met Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.

Telefoonnummer: +34 913433500; fax: +34 913433896

Op dit gebruiksrecht is ongeacht de jurisdictie van de gebruiker de Spaanse wetgeving van toepassing. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een Spaanse rechtbank.

 

Beleid inzake gegevensbescherming

De gegevens verzameld in dit formulier zullen worden gebruikt in overeenstemming met de Spaanse Organieke Wet 15/1999 inzake persoonlijke gegevensbescherming en in strikte naleving van de doelen en beperkingen die in deze wet zijn opgenomen, alsook met volledige inachtneming van de rechten die onder deze wet worden beschermd.

De gebruikers die persoonlijke gegevens verstrekken, geven ondubbelzinnig toestemming tot de opname ervan in een bestand met persoonsgegevens dat de exclusieve verantwoordelijkheid is van Instituto de Turismo de España (hierna, “Turespaña”), alsook tot de verwerking ervan, al dan niet geautomatiseerd, met het oog op het gebruik door Turespaña voor het beheer van hun aanvraag van informatie, alsook om hen promotieberichten te sturen over de producten en diensten van Turespaña of van derden in de toeristische sector, ongeacht via welke media, waaronder elektronische (e-mail, sms enz.); ze geven daarbij ook toestemming om de gegevens te extraheren, op te slaan en te gebruiken voor marketingonderzoeken met het doel de aanbiedingen beter te laten aansluiten op hun persoonlijke profiel.

In het formulier voor verzameling van de gegevens wordt het vrijwillige of verplichte karakter van de gegevens in kwestie aangegeven. De weigering om de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken houdt in dat de diensten waarvoor ze werden gevraagd niet worden verstrekt of niet toegankelijk zijn.

Anderzijds delen we u mee dat de Oficinas Españolas de Turismo toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de eerder aangegeven doeleinden, zelfs wanneer deze zich in landen bevinden die niet beschikken over een beschermingsniveau dat te vergelijken is met het niveau dat de Spaanse wetgeving verleent.

De lijst van Oficinas Españolas de Turismo is toegankelijk via de website: www.spain.info. De verantwoordelijke van het gegevensbestand is Turespaña, met belastingnummer Q-2829013-H, maatschappelijke zetel te calle Capitán Haya 41 in Madrid (Spanje) en postcode 28020. De gebruikers kunnen te allen tijde hun verleende toestemming intrekken door hier te klikken. Zij kunnen ook te allen tijde hun rechten tot toegang, herziening, verzet en annulering uitoefenen middels het toesturen van een geschreven bericht samen met een kopie van hun nationale identiteitskaart of erkend gelijkwaardig document naar het genoemde adres, waarbij zij het recht dienen aan te geven waarvan zij gebruik willen maken. De geregistreerde gebruikers van deze website kunnen tevens op ieder moment hun wens uitdrukken om een specifieke of geen enkele communicatie van Turespaña te ontvangen. Turespaña zal de gebruikers die zich hebben ingeschreven op de mailinglist binnen deze website de mechanismen toelichten om zich uit te schrijven of het type informatie dat ze willen ontvangen te wijzigen.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines de analítica. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar