Informacja prawna

Własność intelektualna i przemysłowa

 

Warunki korzystania i dostępu do witryny internetowej

Usługi oferowane przez witrynę internetową są w zasadzie bezpłatne, chyba że zaznaczy się inaczej. Dostęp do usług dostarczanych przez witrynę internetową ogólnie nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji Użytkownika, nie naruszając możliwości wymagania wypełnienia odpowiedniego rejestru Użytkownika przed uzyskaniem dostępu do pewnych usług.

Użytkownik gwarantuje prawdziwość i autentyczność informacji podanych przy subskrypcji usług wymagających rejestracji Użytkownika i zobowiązuje się jednocześnie do aktualizowania tych informacji. W każdym przypadku Użytkownik będzie jedynym odpowiedzialnym za udzielenie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń i za szkody, jakie wyrządzi TURESPAÑA lub osobom trzecim udzielonymi informacjami.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści i usług dostępnych na stronie zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi i Warunkami szczegółowymi, które zostaną ustanowione dla określonych usług, a także zgodnie ze wskazaniami prawa, moralności i dobrych obyczajów oraz porządku publicznego.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej TURESPAÑA i/lub osób trzecich i w tym celu powstrzyma się od odtwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub – w dowolny inny sposób – publicznego komunikowania, przekształcania lub zmieniania treści, chyba że uzyska na to zgodę właściciela tych praw lub okaże się to dozwolone prawem.

Użytkownik, bez uprzedniej zgody osób, których to dotyczy, nie będzie mógł wykorzystać danych uzyskanych na stronie WWW w celu wykonywania powiadomień elektronicznych, reklamowych, promocyjnych lub handlowych.

Przed skorzystaniem z usług osoby niepełnoletnie mają obowiązek uzyskania zezwolenia od rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą uznani za odpowiedzialnych za wszystkie czyny podlegających im nieletnich. Pełna odpowiedzialność za dokładne określenie treści i usług, do których dostęp mieć będą nieletni, spoczywa na dorosłych, pod których opieką są pozostawieni. Ponieważ Internet umożliwia dostęp do treści, które mogą być nieodpowiednie dla nieletnich, informuje się Użytkowników, że istnieją mechanizmy umożliwiające ograniczenie dostępnych treści, a dokładnie programy informatyczne filtrujące i blokujące, które – choć nie są niezawodne – są bardzo użyteczne do kontrolowania i zawężania materiałów, do których dostęp mieć mogą nieletni.

 

Prawa, których Użytkownik udziela TURESPAÑA

Wczytując lub publikując plik, treść lub treść multimedialną na witrynie internetowej xxxxxxxx, użytkownik udziela:

• Międzynarodowej licencji, niewyłącznej, nieodpłatnej i zbywalnej (z prawem do udzielenia sublicencji) na rzecz TURESPAÑA do wykorzystywania, kopiowania, dystrybucji, realizacji prac pochodnych, pokazywania i uruchamiania tegoż Pliku Użytkownika w związku ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem strony WWW oraz działalnością TURESPAÑA, w tym, bez żadnych ograniczeń, w celach promocyjnych oraz do ponownej dystrybucji całości lub części strony WWW (i prac pochodnych) w dowolnym formacie i za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji.

• Międzynarodowej licencji, niewyłącznej i nieodpłatnej, na rzecz każdego Użytkownika strony WWW, zezwalającej na dostęp do jego Plików Użytkownika za pośrednictwem strony WWW, oraz do wykorzystywania, kopiowania, dystrybucji, realizacji prac pochodnych, pokazywania i uruchamiania tych Plików Użytkownika w zakresie, na jaki pozwala funkcjonalność strony WWW i zgodnie z niniejszymi Pojęciami i Warunkami.

Obowiązek prawidłowego używania strony WWW, jej usług i treści

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony WWW i usług zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, Warunkami szczegółowymi pewnych usług i pozostałymi informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami podanymi mu do wiadomości, a także zgodnie z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.

W tym celu Użytkownik powstrzyma się od korzystania z jakiejkolwiek usługi w celach lub ze skutkami nielegalnymi, zabronionymi niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, szkodliwymi dla praw lub interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogłyby uszkodzić, unieruchomić, przeciążyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i wszelkiego typu treści zgromadzonych w dowolnym sprzęcie informatycznym należącym do TURESPAÑA lub innych Użytkowników Internetu (hardware i software).

W szczególności, traktując to jako wskazanie nie wyczerpujące możliwości, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać czy nie oddawać do dyspozycji osób trzecich informacji, danych, treści plików dźwiękowych i/lub obrazowych, software i – ogólnie – dowolnego typu materiału, który:

• W jakikolwiek sposób byłby sprzeczny, lekceważył lub nastawał na podstawowe prawa i wolności publiczne, uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych i pozostałym ustawodawstwie.

• Wprowadzał, podżegał lub popierał działania przestępcze, zniesławiające, oczerniające lub – ogólnie – niezgodne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami czy porządkiem publicznym; bądź działania, postawy lub poglądy dyskryminujące z powodu płci, rasy, religii, poglądów, wieku lub stanu.

• Byłby fałszywy, dwuznaczny, nieścisły, przesadzony lub niestosowny, wprowadzając lub mogąc wprowadzić w błąd odnośnie jego przedmiotu lub intencji czy zamiarów przekazującego.

• Byłby chroniony jakimkolwiek prawem własności intelektualnej lub przemysłowej należącym do osób trzecich, a Użytkownik nie uzyskałby wcześniej od właścicieli zgody niezbędnej do użycia, z którego korzysta lub pragnie skorzystać.

• W jakikolwiek sposób szkodzi dobru TURESPAÑA lub osób trzecich.

• Stanowiłby reklamę zakazaną, wprowadzającą w błąd, nielegalną i – ogólnie – stanowiącą nieuczciwą konkurencję. Ze względu na swą charakterystykę powodowałby problemy w normalnym funkcjonowaniu usługi.

Tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści oddanych do dyspozycji Użytkowników na stronie WWW, przyjmując za takie wymienione tutaj, lecz nie ograniczające się jedynie do nich: teksty, zdjęcia, grafikę, obrazy, ikony, technologie, software, linki i pozostałe treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także jego projekt graficzny i kody źródłowe (zwane dalej „Treściami”), zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, Warunkami szczegółowymi pewnych usług i pozostałymi informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami podanymi mu do wiadomości, a także zgodnie z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym. TURESPAÑA będzie nadzorować, by Pliki Użytkownika opublikowane na stronie WWW spełniały niniejsze Warunki korzystania z informacji, rezerwując sobie prawo do usunięcia dowolnego Pliku Użytkownika ze strony WWW na portalu Facebook.

 

Za sposób korzystania ze strony WWW przez Użytkowników

TURESPAÑA nie ma obowiązku i nie może kontrolować użytku, jaki Użytkownicy robią ze strony WWW, jej usług i treści. Szczególnie TURESPAÑA nie gwarantuje, że Użytkownicy skorzystają z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, i – jeśli dotyczy – z Warunkami szczegółowymi, informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami, które miałyby zastosowanie, ani że zrobią to w sposób zgodny z prawem i odpowiedni oraz odrzuca całą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, które mogłyby powstać w wyniku niezgodnego z prawem, nieprawidłowego, niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania strony WWW, jej usług lub treści przez Użytkowników.

Jednocześnie TURESPAÑA nie gwarantuje prywatności i bezpieczeństwa korzystania ze strony WWW, a w szczególności nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą mogły posiadać informacji o rodzaju, warunkach, cechach i okolicznościach korzystania ze strony WWW przez Użytkowników, w związku z tym TURESPAÑA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieupoważnionego dostępu.

Gdyby któryś z wymienionych warunków został ogłoszony niezgodnym z prawem, nieważnym lub niemającym zastosowania na postawie jakiejś ustawy Państwa, w którym warunki te miały być zastosowane, będzie się je uważało za niezamieszczone (w stopniu i jurysdykcji, w jakim warunki te okazałyby się nielegalne, nieważne czy niemające zastosowania), tym niemniej pozostałe sformułowania i warunki zachowają swą pełną ważność i charakter wiążący i wymagalny.

Dla wszystkich stron tej witryny Copyright © 2017. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, TURESPAÑA. Wsparcie techniczne. Wszelkie wątpliwości lub uwagi dotyczące treści tego serwera należy kierować do: Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.

Kontakt Telefon: +34 913433500; faks: +34 913433896

Niniejsza licencja podlega prawu hiszpańskiemu, bez względu na prawo obowiązujące użytkownika. Wszelkie spory mogące pojawić się przy interpretacji niniejszego porozumienia zostaną rozwiązane przez sądy hiszpańskie.

 

Polityka Ochrony Danych

Dane zebrane w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane w zakresie przewidzianym przez hiszpańską Ustawę Organiczną 15/1999 o ochronie danych osobowych, przestrzegając ściśle celów i ograniczeń przewidzianych ustawą oraz z pełnym poszanowaniem chronionych przez nią praw.

Użytkownik udostępniający dane osobowe jednoznacznie zgadza się na ich wprowadzenie do folderu danych osobowych podlegającemu wyłącznej odpowiedzialności Instituto de Turismo de España (zwanego dalej „Turespaña”), a także na ich przetwarzanie, skomputeryzowane lub nie, aby mogły zostać one wykorzystane przez Turespaña w celu obsługi jego prośby o informacje oraz przekazywania mu powiadomień handlowych o produktach i usługach Turespaña lub osób trzecich związanych z sektorem turystyki jakimkolwiek kanałem, w tym drogami elektronicznymi (e-mail, SMS itp.), autoryzując tym samym pobieranie i gromadzenie danych oraz badania marketingowe mające na celu dostosowywanie ofert i informacji do jego konkretnego profilu.

W formularzu danych wskazuje się dobrowolny lub obowiązkowy charakter zbieranych danych. Odmowa udostępnienia danych określonych jako obowiązkowe pociąga za sobą odmowę świadczenia lub dostępu do usługi, dla której wymagane są dane.

Z drugiej strony informujemy, że dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione w wyżej wymienionym celu Hiszpańskim Biurom Turystycznym, nawet wtedy, gdyby znajdowały się w krajach, które nie gwarantują poziomu ochrony porównywalnego do tego, którego udziela nasze ustawodawstwo.

Dostęp do listy Hiszpańskich Biur Turystycznych znajduje się na stronie: www.spain.info. Odpowiedzialnym za Plik danych jest Turespaña, Kod Identyfikacji Podatkowej CIF Q-2829013-H, siedziba spółki: ulica Capitán Haya 41, kod pocztowy 28020. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie cofnąć przyznane zezwolenie poprzez kliknięcie tutaj. Równocześnie użytkownicy mogą skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, sprzeciwu i unieważnienia poprzez przesłanie na wymieniony wyżej adres powiadomienia na piśmie wraz z jedną kopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem prawa, o które pragną wystąpić. Dodatkowo użytkownicy zarejestrowani na niniejszej witrynie internetowej mogą w dowolnym momencie zgłosić chęć nieotrzymywania wybranego rodzaju lub jakichkolwiek powiadomień wysyłanych przez Turespaña. Turespaña oddaje do dyspozycji użytkowników zapisanych na listę kontaktową niniejszej witryny internetowej odpowiednie mechanizmy w celu rezygnacji z niej lub, jeśli dotyczy, modyfikowania rodzaju informacji, jakie użytkownik chce otrzymywać.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines de analítica. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar