Rättsligt meddelande

Upphovsrätt och patenträtt

 

Villkor för användning av och åtkomst till webbplatsen

Tjänsterna som erbjuds på webbplatsen är främst, om inget annat anges, gratis. Åtkomsten till tjänsterna som administreras genom webbplatsen kräver normalt inte att användaren har prenumererat eller registrerat sig tidigare. Dock kan användaren behöva registrera sig för att få åtkomst till specifika tjänster.

Användaren garanterar att uppgifterna som uppges till följd av prenumerationen på de tjänster som kräver användarregistrering är sanna och äkta och tar ansvar för att hålla denna information aktuell. Användaren är under alla omständigheter den enda ansvariga för falska eller oriktiga uppgifter som anges och för de skador som denna information åsamkar TURESPAÑA eller tredje part.
Användaren lovar att använda innehållet och tjänsterna på webbplatsen i enlighet med dessa allmänna villkor och särskilda villkor för specifika tjänster samt i enlighet med vad som anges i lagen, moralen, goda vanor och den allmänna ordningen.

Användaren lovar att respektera TURESPAÑAS och/eller tredje parts upphovsrätt och patenträtt och därmed avstå från att reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgänglig eller på annat sätt offentligt publicera, omvandla eller modifiera innehållet utan godkännande av innehavaren av dessa rättigheter eller juridisk rätt att göra det.

Användaren får inte använda de uppgifter som inhämtas från webbplatsen för elektronisk, offentlig, marknadsföringsrelaterad eller kommersiell kommunikation om detta inte godkänts i förväg av berörda parter.

Om minderåriga vill använda tjänsterna måste de inhämta tillstånd från en förälder, förmyndare eller juridisk representant. Denna anses då ansvarig för alla handlingar som den minderåriga personen under deras tillsyn utför. Allt ansvar för att avgöra vilket innehåll och vilka tjänster som minderåriga faktiskt använder ligger på den vuxna person som är ansvarig för dem. Eftersom internet gör det möjligt att komma åt innehåll som kanske inte är lämpligt för minderåriga informerar vi våra användare om att det finns mekanismer, och då särskilt filtrerande och blockerande dataprogram, som låter dig begränsa det tillgängliga innehållet. Även om dessa program inte är ofelbara är de särskilt framtagna för att kontrollera och begränsa det material som minderåriga kommer åt.

 

Rättigheter som användaren ger TURESPAÑA

Genom att ladda upp eller publicera en fil, innehåll eller multimediainnehåll på webbplatsen xxxxxxxx ger användaren:

• TURESPAÑA en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar (med rätt att underlicensiera) rätt att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, visa och köra dessa användarfiler i samband med tillhandahållande av tjänster och webbplatsens drift samt TURESPAÑAS aktiviteter. Detta omfattar, utan begränsning, marknadsföring och redistribution av hela eller delar av webbplatsen (och härledda verk av den) i alla format och genom alla kommunikationskanaler.

• Till förmån för alla användare av webbplatsen: en global, icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda dessa användarfiler genom webbplatsen samt att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, visa och köra dessa användarfiler på de sätt som tillåts av webbplatsens funktion och i enlighet med dessa allmänna villkor.

Skyldigheter vad gäller korrekt användning av webbplatsen, dess tjänster och innehåll

Användaren lovar att använda webbplatsen och dess tjänster i enlighet med lagen, dessa användarvillkor, de särskilda villkoren för vissa tjänster samt övriga meddelanden, bestämmelser angående användning och instruktioner som de informeras om samt god moral, goda vanor som är allmänt accepterade och den allmänna ordningen.

Därmed avstår användaren från att använda någon av tjänsterna i syften eller med följder som är olagliga, förbjudna enligt dessa användarvillkor, skadliga för tredje parts rättigheter eller intressen eller som på något sätt kan skada, göra oanvändbara, överbelasta eller förhindra normal användning av tjänsterna, datautrustningen eller dokumenten, filerna och allt slags innehåll som lagras på någon typ av datautrustning tillhörande TURESPAÑA eller andra internetanvändare (maskinvara och programvara).
Användaren lovar särskilt, inklusive men ej begränsat till, att inte överföra, sprida eller göra tillgänglig för tredje part information, uppgifter, innehåll, ljud- och/eller bildfiler, programvara och, rent generellt, innehåll som:

• på något sätt är skadligt, nedvärderande eller utgör ett brott mot de grundläggande rättigheterna och de allmänna friheter som erkänns i grundlagen, internationella fördrag eller övrig lagstiftning

• föranleder, uppmuntrar till eller främjar brottsliga, nedsättande eller ärekränkande handlingar eller rent allmänt handlingar som strider mot lagen, moralen, goda vanor som är allmänt accepterade eller den allmänna ordningen, eller handlingar, attityder eller åsikter som är diskriminerande vad gäller kön, ras, religion, tro, ålder eller tillstånd

• är falskt, tvetydigt, inexakt, överdrivet eller olämpligt på ett sätt som leder till eller kan leda till ett fel vad gäller dess syfte eller vad gäller sagesmannens avsikt eller föresats

• är skyddat av upphovsrätt eller patenträtt tillhörande tredje part om användaren inte har inhämtat det godkännande som krävs av innehavaren

• på något sätt skadar TURESPAÑAS eller tredje parts anseende

• skulle utgöra olaglig, missvisande eller illojal reklam och mer allmänt skulle utgöra illojal konkurrens. Som genom sin beskaffenhet orsakar svårigheter i tjänstens normala funktion.

Användaren lovar även att använda det innehåll som görs tillgängligt av användare på webbplatsen (med detta menas bland annat men inte enbart texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara, länkar och övrigt audiovisuellt innehåll samt grafisk design eller källkod, nedan ”Innehållet”) i enlighet med lagen, dessa användarvillkor, de särskilda villkoren för vissa tjänster samt övriga meddelanden, bestämmelser angående användning och instruktioner som de informeras om samt god moral, goda vanor som är allmänt accepterade och den allmänna ordningen. TURESPAÑA kontrollerar att användarfiler som publiceras på webbplatsen följer dessa användarvillkor och förbehåller sig rätten att ta bort alla användarfiler från Facebook-sidan.

 

Hur användarna brukar webbplatsen

TURESPAÑA är inte skyldigt att och kan inte kontrollera hur webbplatsen, dess tjänster och innehåll används av användarna. Närmare bestämt kan TURESPAÑA inte garantera att användarna använder dessa i enlighet med dessa användarvillkor och, i tillämpligt fall, de särskilda villkor, meddelanden, bestämmelser angående användning och instruktioner som finns på webbplatsen. Man kan inte heller garantera att dessa används på ett lagligt och lämpligt sätt och tar inget ansvar för skador av något slag som kan uppstå till följd av att användare använder webbplatsen, dess tjänster eller innehåll på ett olaglig, felaktig, olämplig eller opassande sätt.

TURESPAÑA garanterar inte heller integriteten eller säkerheten vid användning av webbplatsen och i synnerhet inte att tredje parter utan behörighet inte kan få kunskap om typen av användning, villkoren för användning, användningens kännetecken eller omständigheter när användare använder webbplatsen. Därmed tar vi inget ansvar för skador av något slag som kan uppstå i dessa fall.

Om något av dessa villkor förklaras olagligt, ogiltigt eller inte tillämpligt enligt någon lag i landet där dessa villkor gäller slutar det aktuella villkoret att gälla (i den utsträckning och den jurisdiktion där villkoret anses olagligt, ogiltigt eller inte tillämpligt) och övriga villkor fortsätter att gälla.

För alla sidor på denna webbplats Upphovsrätt © 2017. TURISTINSTITUTET INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, TURESPAÑA. Teknisk support. Om du har några frågor eller kommentarer om innehållet på denna server kan du kontakta turistinstitutet Turismo de España, TURESPAÑA.

Telefon: +34 91 343 35 00; fax: +34 91 343 38 96

Den här användarlicensen regleras av spansk lagstiftning, oaktat användarens juridiska förutsättningar. Eventuella tvister som kan uppstå om tolkningen av detta avtal ska avgöras i Spaniens domstolar.

 

Policy för skydd av personuppgifter

De uppgifter som samlas in via detta formulär kommer att användas inom ramen för den spanska lagen Ley Orgánica 15/1999 om skydd av personuppgifter, helt i enlighet med de syften och begränsningar som anges i lagtexten och med fullständig respekt för de rättigheter som skyddas av lagen.

Användare som tillhandahåller personuppgifter samtycker uttryckligen till att dessa förs in i en databas med personuppgifter som endast och enbart förvaltas av turistinstitutet Instituto de Turismo de Españas (nedan ”Turespaña”). Användaren samtycker även till att informationen behandlas eller databehandlas i syfte att användas av Turespaña för administration av begäran om information samt för att skicka kommersiell kommunikation om produkter och tjänster från Turespaña eller tredje part kopplad till turistsektorn via alla kanaler, däribland elektroniska medier (e-post, SMS osv.). Dessutom godkänner användaren att uppgifter extraheras och lagras samt att marknadsundersökningar görs i syfte att anpassa erbjudanden och information efter användarens profil.

I formuläret där uppgifterna samlas in anges det om en viss uppgift är obligatorisk eller inte att lämna ut. Om användaren vägrar att lämna ut några av de uppgifter som är obligatoriska kommer vi inte att kunna tillhandahålla den angivna tjänsten och användaren kommer inte att kunna få tillgång till den begärda tjänsten.

Vi vill också informera om att personuppgifterna för det tidigare nämnda syftet kan göras tillgängliga för de spanska turistkontoren, även sådana som är belägna i länder som inte ger ett likvärdigt skydd som den spanska lagstiftningen.

En förteckning över de spanska turistkontoren är tillgänglig via webbsidan www.spain.info. Ansvarig för registret är Turespaña, med spanskt momsregistreringsnummer Q-2829013-H och verksamhetsadress på Calle Capitán Haya 41, 28020 Madrid. Användarna kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke genom att klicka här. Användarna kan även när som helst utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera, protestera mot eller annullera sina uppgifter genom att skicka ett skriftligt meddelande tillsammans med en kopia av ID-kort eller likvärdig bestyrkt handling till angiven adress. Dessutom kan användare som har registrerat sig på webbplatsen när som helst meddela att de inte längre vill få viss eller all kommunikation som Turespaña kan skicka ut. För de användare som har registrerat sig på utskickslistan på webbplatsen gör Turespaña lämpliga mekanismer tillgängliga för att avregistrera sig eller, i tillämpligt fall, ändra informationen som man vill ta emot.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines de analítica. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar